Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora  I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie regulaminu funkcjonowania Szkoły w okresie epidemii


Działając na  podstawie wytycznych  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 1356) zarządzam, co następuje:

                                                                       §

Z dniem 1 września 2020 wprowadza się regulamin funkcjonowania I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy w okresie pandemii, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

                                                                       §

Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są wszyscy Pracownicy  Szkoły, Uczniowie oraz Rodzice uczniów i interesanci.

                                                                        §

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Bydgoszcz, dnia 26 sierpnia 2020

Urszula Kieler