Back

Aneks do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceny Zachowania obowiązujący w okresie pandemii

Nadrzędnym dokumentem określającym ocenę zachowania ucznia są Kryteria Oceny Zachowania Ucznia zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania oraz wewnętrzne regulaminy Szkoły.

W okresie nauki stacjonarnej w czasie epidemii dodatkowym kryterium oceny zachowania jest przestrzeganie zasad zawartych w Zarządzeniu nr 2 Dyrektora Szkoły i wewnętrznych regulaminach Szkoły.

W okresie nauki online

Oceniając zachowanie w dobie nauczania on-line, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.

1.Obecność na zajęciach (całych);

2.Punktualność stawiania się na zajęcia;

3.Aktywność na lekcjach;

4.Terminowość wykonywania zadań;

5.Uczciwość wykonywania zadanej pracy;

6.Gotowość do pomocy koleżankom i kolegom, a także nauczycielom, w operowaniu technologią informatyczną;

7.Gotowość do pomocy nieobecnym na zajęciach koleżankom i kolegom w przekazywaniu wiedzy z tych lekcji;

8.Umiejętność pracy w zespole;

9.Zgłaszanie szkole przyczyn swojej ewentualnej nieobecności na zajęciach;

10.Kultura osobista w konwersacji przy pomocy telefonu, e-maili, różnych komunikatorów (udzielanie odpowiedzi nauczycielom, podejmowanie dialogu, stosowanie słów i znaków grzecznościowych);

11. Udział w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez szkołę w czasie pandemii: napisanie artykułów do gazetki wielkanocnej, udział w konkursie „Śladami Leona Wyczółkowskiego” (zwłaszcza zakończony wyróżnieniem), aktywne włączenie się w organizację uroczystości zakończenia nauki uczniów klasy trzeciej, przysłanie na Messenger zdjęć wywieszonej przez siebie polskiej flagi, udział w konkursie plastycznym o czystym powietrzu, pisemne wypowiedzi uczniów na temat: jak się Wam pracuje w zdalny sposób?

12.Terminowe zaliczanie zaległości z ubiegłego semestru lub ocen niedostatecznych;

13.Udział ucznia w samorozwoju: wykonywanie zadań „ dla chętnych”, czytanie dodatkowych lektur, oglądanie popularnonaukowych  programów telewizyjnych, zdalne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (Pałac Młodzieży), itp.

W okresie zdalnego nauczania końcoworoczną ocenę zachowania wystawi wychowawca, biorąc pod uwagę: informacje od nauczycieli przedmiotów, samoocenę oraz opinię dyrektora i pedagoga szkoły.