Back

Organizacja kształcenia

Organizacja kształcenia  w I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy w czasie stanu pandemii od 19 października 2020

1. Szkoła realizuje swoje statutowe zadania wykorzystując inne sposoby kształcenia w rozumieniu ustawy Prawo Oświatowe (art. 30c Dz.U. 2019, poz. 1148).

2. Proces nauczania odbywa się za pomocą metod i technik  kształcenia na odległość pozwalających pokonać fizyczny dystans między nauczycielem a uczniem.

W szczególności stosuje się:

a) zdalne  lekcje  z wykorzystaniem  komunikatora Discord, a także indywidualne prace uczniów na podstawie materiałów otrzymanych od nauczycieli

b) sporadycznie mogą być wykorzystywane do nauczania także inne platformy preferowane przez danego nauczyciela

c) w sytuacjach wystąpienia problemów technicznych, np.  braku łącza komunikacyjnego, stosowana będzie do prowadzenia zajęć poczta elektroniczna

d) w procesie zdalnego nauczania i uczenia się wykorzystywane będą także  podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, e-podręczniki, programy telewizyjne i radiowe, strony internetowe

e) lekcje zdalne będą organizowane zgodnie z dotychczasowym planem. Czas przeznaczony na zajęcia na basenie pozostanie do dyspozycji dyrektora.

3. Sposób komunikowania się z uczniami oraz rodzicami.

a) podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami poza lekcjami będzie aplikacja Messenger, a z rodzicami poczta elektroniczna, strona internetowa szkoły (www.liceumwpalacu.pl ) oraz telefon

b) nauczyciele  wskażą  według własnego uznania uczniom i rodzicom sposób kontaktowania się z nimi. Dla uczniów zawsze są dostępni w godzinach swoich lekcji. Rodzice mogą zawsze kontaktować się z nauczycielem telefonicznie lub e-mailowo za pośrednictwem sekretariatu

c) ze względu  na trudny czas pandemii dyrektor i pedagog szkolny są dostępni dla uczniów i rodziców przez cały dzień pod telefonami wskazanymi na stronie internetowej szkoły

d) sekretariat szkoły odbiera telefony i e-maile w godzinach  8.00-13.00.

e) dyrektor szkoły przekazuje informacje o sposobie i trybie organizacji zdalnego nauczania rodzicom, uczniom i nauczycielom na stronie internetowej szkoły

f) o postępach  ucznia, uzyskanych ocenach cząstkowych informuje rodzica na jego pocztę e-mailową dyrektor szkoły za  pośrednictwem sekretariatu nie rzadziej niż co miesiąc

g) rodzice mają prawo  uzyskać informację o ocenach uzyskanych przez dziecko w każdym dogodnym dla nich terminie  telefonując lub pisząc do sekretariatu szkoły

h) nauczyciel przedmiotu lub wychowawca informuje rodziców, jeżeli postępy jego dziecka są rażąco  niskie lub niepokojąca jest jego frekwencja na zajęciach

4. Uczniowie w związku z okresowym nauczaniem zdalnym mają obowiązek:

a)  posiadania sprzętu komputerowego wraz z mikrofonem i kamerką

b) posiadania aktywnego konta na komunikatorze Diskord i ewentualnie innym wskazanym przez nauczyciela oraz na aplikacji Messenger

c) sprawdzania wiadomości na poczcie elektronicznej, na stronie internetowej szkoły oraz na aplikacji Messenger

d) przygotowania się do lekcji, włączony komputer (a nie telefon), sprawdzone łącze, przygotowany zeszyt, podręczniki, pomoce dydaktyczne, długopis

e) zgłaszania się punktualnie na zajęcia i uczestniczenie w nich od początku do końca

f) poinformowania nauczyciela przed lekcją o braku możliwości czynnego udziału w zajęciach z powodów technicznych na Messengerze

g) aktywnego uczestniczenia w lekcjach oraz prowadzenia zeszytu przedmiotowego

h) nieobecność dziecka w szkole rodzic zgłasza telefonicznie lub pocztą elektroniczną w sekretariacie szkoły przed lekcjami. Pisemną prośbę o usprawiedliwienie dostarcza pocztą e-mailową  (szkolawpalacu@wp.pl) najpóźniej tydzień po zaistniałej absencji

i) potwierdzania  na poczcie elektronicznej otrzymywanych informacji ze szkoły

j) wykonywania na lekcjach i poza lekcjami zadań wskazanych przez nauczyciela oraz odsyłanie czytelnych prac w określonym terminie. Niezastosowanie się do tego, może być równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej

k) uczestniczenia w formach sprawdzania wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela

l) nierejestrowania lekcji bez zgody nauczyciela oraz nieprzekazywania autorskich materiałów dydaktycznych

ł) informowania rodziców o swoich wynikach nauki zdalnej

5. Nauczyciele w związku z okresowym nauczaniem zdalnym mają obowiązek:

a) kontrolowania frekwencji na lekcjach

b) planowania zajęć w ten sposób, aby zyskać  informację o obecności ucznia w czasie całej lekcji

c) podania uczniom tematu lekcji i dopilnowania, aby był on zapisany w zeszycie

d) pomocy i wspierania ucznia w zdobywaniu wiedzy

e) monitorowania i oceny stopnia opanowania treści lekcji wraz ze wskazaniem ewentualnej drogi poprawy

f) uwzględniania możliwości psychofizycznych uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

g)stosowania form i metod możliwie najbardziej odpowiednich do grupy uczniów i pojedynczego ucznia

h) precyzyjnego określenia wymagań dotyczących  zleconego uczniom zadania, przedstawienia kryteriów, wyjaśnienia uczniowi, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy

i) dokumentowania swojej pracy poprzez wpis na poczcie e-mailowej (temat lekcji, forma komunikacji, jeżeli jest ona inna niż Diskord, frekwencja i nazwiska  nieobecnych uczniów. ewentualne oceny uzyskane przez uczniów oraz informacja o cyklicznym niewywiązywaniu się przez nich z obowiązków). Należy to wykonać w dniu danej lekcji

6. Metodami monitorowania postępów uczniów w nauce, będących podstawą do wystawienia oceny, mogą być:

a) testy, prace klasowe, sprawdziany

b) odpowiedzi ustne

c) aktywność na lekcji

d) karty pracy

e) zadania domowe

f) wykonane prezentacje multimedialne

g) wypracowania na zadany temat

h) inne formy

7. W trakcie nauki zdalnej obowiązują wymagania edukacyjne określone w rozporządzeniach MEN w sprawie podstaw programowych oraz zasady oceniania określone w Statucie Szkoły, a także punkt 8.

8.  Oceniając zachowanie w dobie nauczania on-line zwraca się  szczególnie uwagę na:

a) obecność na zajęciach (całych)

b) aktywność na lekcjach

c) terminowość wykonywania zadań i ich odsyłania nauczycielowi

d) gotowość do pomocy koleżankom i kolegom, a także nauczycielom w operowaniu  technologią informatyczną

e) gotowość do pomocy nieobecnym na zajęciach koleżankom i kolegom w przekazywaniu wiedzy z lekcji

f) umiejętność pracy w zespole

g) zgłaszanie szkole przyczyn swojej ewentualnej nieobecności na zajęciach

h) przygotowanie się do lekcji (włączony komputer, przygotowane pomoce)

i) kulturę osobistą w konwersacji przy pomocy telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów (udzielanie odpowiedzi nauczycielom, podejmowanie dialogu, stosowanie słów i zwrotów grzecznościowych)

j) terminowe zaliczanie zaległości lub ocen niedostatecznych

k) udział w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez szkołę

l) udział w samorozwoju, wykonywanie zadań „dla chętnych”, czytanie dodatkowych lektur, oglądanie programów popularnonaukowych, zdalne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (Pałac Młodzieży), itp.

ł) uczciwość w wykonywaniu zadań ustnych i pisemnych

9. Nauczyciele realizując nauczanie zdalne mogą korzystać z komputerów znajdujących się w szkole.

10. Uczniowi, któremu zepsuje się komputer może tymczasowo  skorzystać ze szkolnego laptopa wypożyczając go do domu.

11. Wychowawca klasy ma obowiązek regularnego monitorowania postępów w nauce i frekwencji na zajęciach swoich uczniów.

12. Zajęcia prowadzone zdalnie mogą być obserwowane przez dyrektora, a niektóre za jego zgodą także przez wychowawców.

13. Lekcje wychowania fizycznego mogą oprócz formy ćwiczeń fizycznych mieć część teoretyczną.

14. Pedagog szkolny będzie prowadził zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne. W tym celu pedagog ma obowiązek skontaktowania się z uczniami i ich rodzicami w celu ustalenia terminu spotkań.

15. Niniejsze zasady wchodzą w życie 19 października 2020 roku do odwołania.

Bydgoszcz, dnia 19.10.2020

                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                          Urszula Kieler

Drodzy uczniowie,

Proszę, nie lekceważcie istniejącego zagrożenia i wytycznych dot. zachowania w okresie pandemii (maseczka, odległości społeczne, dezynfekcja, mycie rąk i twarzy). Od nich może zależeć zdrowie i życie Wasze i Waszych bliskich. Wierzę w odpowiedzialność i mądrość moich uczniów.