Back

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018r. poz. 1000)informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Prywatne Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz;
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez I Prywatne Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: szkola@palac.bydgoszcz.pl lub nr tel. 52 3493033.
 3. Przedstawicielem Administratora Danych jest Urszula Kieler– Dyrektor I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a, b, c, d, e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły;
 5. Podanie danych osobowych – z zastrzeżeniem punktu 6 – jest obligatoryjne, co wynika z obowiązujących przepisów prawa:
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 1. W szczególnych przypadkach cel przetwarzania danych może się różnić od wskazanego w punkcie 4, a obowiązek podania danych osobowych może nie występować (podanie danych może być dobrowolne). O takich wypadkach będą informować szczegółowe klauzule informacyjne. W przypadku realizacji zadań nieobligatoryjnych Szkoły wyrażoną wcześniej zgodę można wycofać w dowolnym momencie;
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz 
  na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz 
  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dyrektor I Prywatnego LO

mgr Urszula Kieler