Back

System pracy szkoły w okresie epidemii

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W I PLO W BYDGOSZCZY W CZASIE STANU EPIDEMII

W POLSCE

Niniejszy dokument wprowadza się w związku z koniecznością pilnego zastosowania nowych regulacji w funkcjonowaniu szkoły w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.  2020 poz. 493).

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania I PLO w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła realizuje swoje statutowe zadania, wykorzystując inne sposoby kształcenia w rozumieniu ustawy- Prawo Oświatowe (art. 30c Dz.U.2019, poz.1148.
 2. Proces nauczania odbywa się za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać fizyczny  dystans między nauczycielem, a uczniem. W szczególności  stosuje się:
  1. zdalne lekcje z wykorzystaniem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, aplikacji Messenger, komunikacji telefonicznej;
  2. zdalne lekcje z wykorzystaniem różnych platform edukacyjnych i służących do nawiązania bezpośredniego kontaktu internetowego, umożliwiających wymianę informacji między nauczycielem a uczniem;
  3. wykorzystanie przez nauczycieli edukacyjnych stron internetowych, podręczników i  e-podręczników, materiałów dydaktycznych,  publikacji, filmów, programów telewizyjnych i radiowych.
  4. zdalne metody sprawdzania i oceny stopnia opanowania zadanego materiału;
  5. zadawanie przez nauczyciela zadań do wykonania przez ucznia  w dłuższym terminie niż godziny obowiązkowych lekcji, np. wykonanie prezentacji, pisanie dziennika, itp.
 3. Organizacja pracy ucznia w domu opiera się o dotychczasowy rozkład zajęć dostępny na stronie internetowej szkoły. Między zajęciami obowiązują przerwy zgodnie z planem lekcji.
 4. Nauczyciele są zobowiązani w godzinach lekcji komunikować się z uczniami w celu:
  1. kontroli frekwencji;
  2. podania tematu lekcji;
  3. przeprowadzenia zasadniczej części lekcji z zastosowaniem wybranych form kontaktu i metod wynikających ze specyfiki nauczanego przedmiotu;
  4. pomocy i wspierania ucznia w zdobywaniu wiedzy;
  5. monitorowania i oceny stopnia opanowania treści  lekcji wraz ze wskazaniem; ewentualnej drogi poprawy.
 5. W planowaniu pracy z uczniami  nauczyciele mają obowiązek uwzględniania:
  1. możliwości psychofizycznych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
  2. różnorodnych narzędzi komunikacji i metod kształcenia.
 6. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas realizowanego programu nauczania tak, by dostosować go do możliwości technicznych kształcenia na odległość.
 7. W związku z okresowym nauczaniem zdalnym uczniowie mają obowiązek:
  1. uczestniczenia w lekcjach i zgłaszania swojej obecności w sposób ustalony z nauczycielem. Brak obecności należy ustnie (telefonicznie) usprawiedliwiać u wychowawcy, pedagoga lub dyrektora szkoły. Nieobecności trwające tydzień i dłużej wymagają pisemnego usprawiedliwienia od rodziców w terminie zgodnym ze statutem szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej szkoły;
  2. zgłaszania wszelkich trudności związanych z komunikacją on-line bezpośrednio do nauczyciela lub pedagoga;
  3. wykonywania na lekcji wskazanych zadań i przesyłania ich nauczycielowi w wyznaczonym terminie;
  4. uczestniczenia w formach sprawdzania wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela, realizowanych w godzinach lekcji i poza nimi;
  5. aktywnego uczestniczenia w lekcjach on-line.
 8. Nauczyciel ma obowiązek dokumentowania swojej pracy poprzez wpis w poczcie mailowej dyrektora:
  1. tematu każdej lekcji z zaznaczeniem formy komunikacji (M- materiały do nauczania wraz z wyjaśnieniem, P- poczta elektroniczna, E- e-podręczniki, T- telefon, konkretna nazwa platformy komunikacyjnej);
  2. nieobecności uczniów;
  3. zadań do wykonania poza godzinami lekcji  („zadanie domowe”);
  4. ocen uczniów i ewentualnego cyklicznego niewywiązywania się przez nich z obowiązków.
 9. Metodami monitorowania postępów uczniów w nauce (mogącymi stanowić podstawę do wystawienia oceny) mogą być:
  1. zadane do wykonania prezentacje multimedialne;
  2. testy, prace klasowe, sprawdziany dostosowane do wykorzystywanych narzędzi;
  3. wypracowania na zadane tematy; prowadzony dziennik- pamiętnik;
  4. pisemne i ustne odpowiedzi na pytania, aktywność na lekcjach;
  5. karty pracy;
  6. zadania obliczeniowe;
  7. prace plastyczne;
  8. inne formy.
 10. Należy precyzyjnie określić wymagania dotyczące zleconego zadania,  kryteria oceny, przedstawić je uczniowi, w miarę możliwości określić, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.
 11. O postępach ucznia, uzyskanych ocenach cząstkowych i przewidywanych końcoworocznych  informuje rodzica nauczyciel przedmiotu (jeżeli jest brak postępów lub są one niewystarczające), wychowawca lub pedagog w terminach planowanych uprzednio zebrań (nie rzadziej niż raz na sześć tygodni). Proponowane oceny na zakończenie nauki w klasie maturalnej przekazane zostaną rodzicom i uczniom w terminie ustalonym w Statucie Szkoły ( na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej).
 12. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pedagog prowadzi zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne. W tym celu pedagog ma obowiązek skontaktowania się z uczniami i ich rodzicami w celu ustalenia sposobu i terminu pracy.
 13. Ze względu na trudny czas pandemii dyrektor i pedagog są dostępni dla uczniów i rodziców przez cały dzień pod telefonami wskazanymi na stronie internetowej szkoły.
 14. Nauczyciele wskazują według własnego uznania uczniom i rodzicom sposób kontaktu z nimi. Dla uczniów zawsze są dostępni w  godzinach swoich lekcji. Rodzic może kontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem sekretariatu szkoły, dyrektora i pedagoga (telefonicznie, e-mailowo ).
 15. Sekretariat szkoły odbiera telefony i maile w godzinach 8.00- 13.00. Nie ma natomiast możliwości kontaktu osobistego z pracownikami szkoły (zamknięty Pałac Młodzieży).
 16. Dyrektor szkoły przekazuje informacje o sposobie i trybie organizacji zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły uczniom , rodzicom, nauczycielom na stronie internetowej szkoły.
 17.  Niniejsze zasady wchodzą w życie 25.03.2020 do odwołania.

Dyrektor Szkoły

Urszula Kieler